Общи условия и Политика за лични данни

Общи условия за организирано пътуване с Версо Травъл:

1. Записване за пътуване

1.1. Записването е възможно по интернет (имейл), чрез форма за резервация на сайта, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора.

1.2. Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на "Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена".

1.3. Туроператорът има право да изиска лична индивидуална среща с всички туристи, за съответната туристическа програма на заявеното пътуване.

1.4. Туроператорът има право да се откаже от заявеното пътуване, ако прецени, че здравословното състояние на потребителя не позволява нормалното протичане и изпълнение на цялата туристическа програма.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи (резервации, ваучер, билети и т.н.), изискуеми от посолството.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

2.3. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на "Версо Травъл" трябва да се информират за правния и визов режим на тяхната страна със страните, които се посещават по съответната туристическа програма.

3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева по един от следните начини:

3.1.1 В брой или с дебитна/кредитна карта на ПОС терминал в офис на Турператора.

3.1.2 С дебитна/кредитна карта на виртуален ПОС терминал на Туроператора.

3.1.3 По банкова сметка на Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане - 21 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменат друг срок.

3.4. Цените в евро са калкулирани по курс 1,96 лв.

3.5. Увеличението на цената е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури информация на Потребителя за митническите и социални условия на страните, включени в туристическото пътуване.

4.1.3. да осигури задължителна застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" с клауза "асистанс" за пътувания извън страната. По искане на Потребителя да го застрахова и от други рискове по време на пътуването.

4.1.4. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никакво отговорност, ако Потребителят не извърши плащане в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.1.5. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗАД "АРМЕЕЦ". Копие от сертификата се предоставя на Потребителя при получаване на пълния комплект документи за пътуването.

4.2. Потребителят се задължава:

4.2.1. при пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата /ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/.

4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.2.4.да спазва законите на страната, за която пътува

4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване с престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.2.6. Потребителят има право: в срок от 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, включително и визови. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.

5.2. когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите , е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на Потребителят всички платени суми, без тази част от тях, за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

 • забавяне на самолетни полети по технически и метеорологични причини;

 • анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя;

 • загуба или повреда на документите за самоличност или на багажа по време на пътуването;

 • необходимост от хоспитализация или болнично лечение;

5.5.Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините се дължат на:

 • Потребителя;

 • Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

 • непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им;

5.6. Ако Туроператорът направи значително промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответното прихващане, доплащане или възвръщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

5.8. Категоризацията на хотели, заведения за хранене и атракциони е продукт на съответните местни органи и туроператорът не носи отговорност за тях.

5.10. Записването за допълнителните екскурзии е по желание.

5.11. Задачата на водачите на групата са организационни и целят улесняването на комуникацията и координацията между туристите и представителите на фирмата партньор.

6. Анулации

6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма по имейл или в офиса, където е направено записването.

6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки (ако не е упоменато друго):

 • Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкции до момента на внасяне на депозит.
 • след направено плащане до 45 дни преди датата на настаняване се удържа административна такса в размер на 50 лв.
 • от 44 дни до 22 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на депозита.
 • от 21 до 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 50% от общата стойност на резервацията.
 • при по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията.

При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пътуването, като удържа същите неустойки.

В случай на отказ по частично или напълно платена резервация внесените суми не се възстановяват. Те могат да се използват за нови резервации за период от 12 месеца от момента на отказа след приспадане на дължими неустойки.

За всяка промяна относно резервацията (период, хотел, транспортно средство, име на пътуващ и др.), след първоначалното записване, се удържа такса обслужване в размер на 50 лв. Не важи при промяна на всички имена в стая, което хотелът приема като нова резервация и се таксува по актуални ценови условия. Всяка промяна по резервация се таксува и заплаща по актуалните към момента на промяната ценови условия.

При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в съответствие със сроковете на анулация и в размерите, описани по-горе.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

Неявяване на туриста на мястото на тръгване или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

6.3. Условия на авиокомпаниите:

6.3.1. При закупен групов самолетен билет, стойността му не се възстановява, а при закупен индивидуален самолетен билет, неустойките са според условията на авиокомпанията.

6.3.2. При закупен самолетен билет на нискобюджетна авиокомпания, стойността му не се възстановява.

6.4. Туроператорът не възстановява суми на Потребителя за неизползвани по време на пътуването платени услуги по договора.

7. Спорове и рекламации

7.1. Всички спорове по неизпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.

7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоставената услуга , не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подписан от представител на приемащата страна и Потребителя. Туроператорът се задължава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

8. Ред за изменение и прекратяване на Договора

8.1. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен.

8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.


Политика на Версо Травъл за защита на личните данни:

Версо Травъл ООД (наричано по-долу Версо Травъл), седалище с. Марково, ул. Подем 12, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200822439, регистрирано по ЗЗДС с № BG200822439, удостоверение за регистрация като Туроператор и Туристически агент РК-01-6468 от 08.09.2020 г., Телефон: 02/4414544, Електронна поща: office@verso.bg; Адрес за контакт - София, бул. Андрей Ляпчев № 75.

В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на Версо Травъл за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.
Предоставянето на лични данни на сайта
VERSO.BG или в офисите на Версо Травъл е напълно доброволно. 

Важно е да Ви информираме, че:
Услугите предлагани от Версо Травъл са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Версо Травъл на непълнолетни лица.
Версо Травъл се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
Версо Травъл НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!
Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашите сайтове или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Версо Травъл като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?
Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.
В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого:

Посетители на сайтовете собственост на Версо Травъл
Посетител е всяко лице заредило сайтовете на Версо Травъл в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от Версо Травъл:
Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на Версо Травъл. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

Емейл абонати - newsletter
Тип на личните данни обект на обработка - email.
Цел на обработката – създава се бюлетин съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции и игри от страна на Версо Травъл.
Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на Версо Травъл.
Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

Потребители:

Клиенти, които са се регистрирали в сайта VERSO.BG
Категории данни които се обработват: Имена, ЕГН, e-mail, телефон.
Цели на обработването: улесняване на пускането на заявки и осъществяване на резервации от страна на потребителя. Автоматично попълване на формите за запитвания, както и допълнителна функционалност по абонамент за определени обекти и оферти от списък с избрани такива.
Срок на съхранение: до 10 години.
Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

Потребители попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта VERSO.BG)
Категории данни, които се обработват: Имена, ЕГН, e-mail, телефон..
Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
Срок на съхранение: 10 години
Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Клиенти на Версо Травъл, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.
Цели на обработването: Сключване на договор за Организирано пътуване или договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
Срок за съхранение: 10 години
Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Хотелиери, Туристически агенции и други контрагенти на Версо Травъл
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕГН, ЕИК, Адрес, Телефонен номер, e-mail и др.
Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Версо Травъл и контрагентите, Сключване на договори, Бизнес комуникация.
Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението.
Правно основание за обработването: Изпълнение на договор.

Кой друг може да получи данните Ви?
Версо Травъл при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
        - има изрично съгласие от ваша страна;
        - има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
        - Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Версо Травъл - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Какви са Вашите права?
При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: office@verso.bg
Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
Версо Травъл не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашите сайтове имат външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от Версо Травъл. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайтовете ни и отказ от използване услугите на Версо Травъл.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта VERSO.BG.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Защото вие смятате, че сме добри

BG
BG

Защото вие смятате, че сме добри